پرش به محتوا

آشنایی با اشخاص حقوقی و حقیقی و اقامتگاه قانونی آنها

پس از صدور حکم ورشکستگی آثاری متوجه شخص ورشکسته خواهد بود که در متن فوق مفصلا به آن پرداخته شد. پس از آن تصفیه امور ورشکستگی مرحله نهایی در صدور حکم ورشکستگی است که در متن زیر به این مهم مفصلا خواهی پرداخت. به هر حال چنانچه همه امور مربوطه، به وکیل ورشکستگی سپرده شود دادگاه دارای صلاحیت را برای اقامه دعوا تعیین خواهد کرد.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

تبصره – مجمع عمومي فوق العاده مي تواند اختيار تعيين موارد مذكور در بندها ي و اين ماده را به مدير يا مديران واگذار كند. ماده 268 – چنانچه بازرس شخص حقوقي باشد، شركتهاي مادر، تابع و وابسته آن نيز مشمول ممنوعيت مذكور در ماده اين قانون م يشوند. ماده 246 – هيچ شخصي نمي تواند هم زمان در بيش از يك شركت به سمت مد يرعامل يا عضو موظف هيأت مديره انتخاب شود . شركتهاي مادر و تابع آن و يا شركتها ي تابع يك شركت مادر درصورتي كه هيچكدام از آنها جزء شركتهاي دولتي نباشند مشمول حكم اين ماده نيستند. ماده 235 – شخص يا اشخاصي كه حداقل يك دهم مجموع سرمايه شركت به آنها تعلق دارد مي توانند در صورت تقصير مدير يا مديران به نام شركت و به هزينه خ ود عليه اشخاص مذكور اقامه دعوي و جبران كليه خسارات واردشده به شركت را از آنها مطالبه كنند. چنانچه از تقصير اشخاص ثالث نيز زياني به شركت برسد همين حكم مجري است .

ماده 354 – هرگاه مدير يا مديران تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شوند، تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده اين قانون با دادگاه است. ماده 314 – تصفيه امور شركتهاي تجارتي با رعاي ت مقررات اي ن مبحث انجام مي گيرد، مگر در صورت ورشكستگي شركت و انحلال شركت به موجب حكم دادگاه كه تابع مقررات ورشكستگي است. انحلال و تصفيه بانكها و شركتهاي بيمه با رعايت مقررات مربوط انجام مي گيرد. ماده 299 – مدير يا مديران قبل از اقدام به كاهش اخ تي اري سرما يه بايد تصم يم مجمع عمومي در اين باره را حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسم ي و در صور تي كه شركت روزنامه داشته باشد، در روزنامه شركت، آگهي كنند.

ماده 181 – مكان تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهر اقامتگاه شركت باشد، مگر اينكه كليه شركا و يا سهامداران بر تشكيل مجمع عمومي در مكان ديگر توافق كنند. ماده 169 – تقسيم سود بين شركا و يا سهامدار ان فقط پس از تصو يب مجمع عمومي عادي مجاز است. در هر حال، حداقل ده درصد( 10 %) از سود قابل تقس يم سالانه بايد بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود. ماده 156- پس از سپري شدن مهلت مذكور در ماده اين قانون مرجع ثبت شركتها بايد به درخواست هر شخص، نام تعيين شده براي شركت در شرف تأسيس را به وي اختصاص دهد.

حقوق و مسئولیتهای شخص حقیقی تاجر:

همانطور که در متن فوق به آن اشاره شد ورشکسته شدن و ورشکسته خوانده شدن شامل قوانینی است که در قانون تجارت و قانون مدنی آورده شده است و روشن است که این قوانین شامل افراد ورشکسته خواهد بود. افراد عادی و غیر تاجر چنانچه از عهده پرداخت دیون خود بر نیاید بدهکار خوانده می شود و در صورت داشتن عذر از بابت پرداختی هایی خود از جمله پرداخت هزینه دادرسی معسر شناخته می شود و هیچ یک از قوانین ورشکستگی شامل حال وی نخواهد شد. اعلام ورشکستگی یا دریافت حکم مربوط به آن و حفظ حقوق طرفین دعوای ورشکستگی تنها برخی از دلایل لزوم حضور وکیل ورشکستگی است. مراحل پس تغییرات شرکت از صدور حکم امری وقت گیر و همچنین دارای قوانینی مربوطه می باشد که برای انجام امور مربوطه و امور حقوقی لازم است تا وکیل متخصص یا همان وکیل ورشکستگی در تمامی امور مربوط به تصفیه و ورشکستگی حضور داشته باشد. حضور به موقع وکیل ورشکستگی در کنار افراد در شرف ورشکسته و با استناد به آیین نامه ها و قوانین جدید و به روز از اعمال مجازات های سنگین و از پرداخت جریمه سنگین جلوگیری خواهد کرد. طرح دعوا علیه شاکی، فسخ قرارداد های جاری تاجر ورشکسته، خدمات حقوقی و حفظ منافع طلبکاران و غیره از جمله مواردی است که حضور وکیل ورشکستگی را لازم و ضروری می داند.

  • ماده 473 – اضافه ارزش حاصل از واگذار ي سهام جد ي د در افز ايش سرما يه براساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده اي كه افزايش سرمايه را تصويب كرده است به عنوان اندوخته اختياري به شركت منتقل مي شود يا به صورت سهام جا يزه به سهامداران فعلي يا سهامداران فعلي و جديد تعلق مي گيرد.
  • در این تعریف وقتی صحبت از معاملات تجاری می شود منظور خرید و فروش اموال منقول است و اموال غیر منقول محاسبه نمیشود.
  • دو اصطلاح “شخص حقیقی” و “شخص حقوقی” از اصطلاحات حقوق اداری هستند.

ماده 466 – در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده افز ايش سرما يه را از طريق عرضه عمومي تمام يا بخشي از سهام جديد تصويب كند، مديران بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره نويسي عمومي ابتداء طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جد ي د را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم و رسيد دريافت كنند. ماده 431 – گزارش مربوط به تقويم آورده هاي غيرنقد و علل و موجبات مطالبه مزايا بايد در مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غيرنقد و اشخاص ي كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غيرنقدي يا مزاياي مورد مطالبه آنها موضوع رأي گيري است، حق رأي ندارند.

مقایسه شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص

در این پژوهه بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم. ماده 477 – احكام مربوط به سهام كه در مورد شركت سهامي عام پ يش بين ي شده است و نيز رعايت مفاد مواد تا اين قانون در مورد مجامع عمومي اين شركت در شركت سهامي خاص نيز الزامي است، لكن سهام شركت سهامي خاص نمي تواند بي نام باشد. شركتهاي سهامي خاصي كه پيش از تصويب اين قانون سهام بي نام منتشر كرده اند بايد ظرف دوسال كليه سهام بي نام شركت را با رعايت مقررات مربوط، به سهام با نام تبد يل كنند. ماده 332 – مجمع يا دادگاهي كه مدير يا مديران تصفيه را انتخاب مي كند بايد هم زمان بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل تصفيه را نيز انتخاب كند. شرايط، اختي ارات، وظايف و مسؤوليت هاي بازرس يا بازرسان تصفيه همان است كه براي بازرس يا بازرسان شركت مقرر شده است. ماده 315 – تصميم يا حكم انحلال، نام مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنان و نام بازرس يا بازرسان تصفيه با رعايت اين قانون بايد به مرجع ثبت شركتها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي گردد.

حال با دسته بندی های ذکر شده به تعریف مختصر انواع شرکت های تجاری به صورت تفکیک شده می پردازیم. شخصیت حقوقی در ایران به دو دسته اصلی شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم می شوند. با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری اصفهان، متعهد و کاردان، ثبت برند خدمات حقوقی حرفه ای را به شیوه ای نوین در سطح اصفهان و کشور به هموطنان عزیر ارائه می دهد. با فراهم آوردن خدمات مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و آنلاین برای شما عزیزان، تلاش کردیم تا انجام امور شما عزیزان را بیش از پیش آسان کنیم.

شركت يا سهم الشركه يا سهام او در شركت هر اقدام قانوني را به عمل آورند. ننمايند و مراتب را طي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذي نفع نرسانند. ثبت شرکت در تهران مديريت محكوم شود از سمت مديريت عاملي شركت تجارتي نيز محروم م يشود. اجراي مقررات اين قانون، مفاد و تاريخ مندرج در آخرين آگهي معتبر است.

مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی اکثرا شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند.