انتقال سهام شرکت با سند عادی

توسط

در

بنابراین برای نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود بایستی مراحل زیر به انجام برسد. در ارتباط با موارد مذکور می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرد. با این حال می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری تعیین نمود. پس اینچنین برآورد می شود که نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد و با در نظر گرفتن موارد گفته شده سند صلح نقل وانتقال سهم الشرکه یکی از اسناد رسمی مهم در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.

اينجانب اما با نظر دكتر اسكيني مخالفم، زيرا در حقوق اسلامي سند در مقام اثبات حق است نه موجد حق و فقط كاشف از وقوع عمل حقوقي در عالم خارج مي باشد.و موجد حق بودن تنها در اسناد تجاري از قبيل برات و سفته و چك در برابر دارنده با حسن نيت مي باشد. با توجه به اينكه در پرونده مورد نظر موافقت با انتقال توسط دارندگان eighty % از 100 percent سهام شركت حاصل گرديده و اكثريت مورد نظر با اين موضوع در زمان انعقاد صورت جلسه موافق بوده اند و با توجه به تعداد شركا تشريفاتي در خصوص اتخاذ تصميم نياز نبوده خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال فاقد اشكال مي باشد. تنظیم نمودن صلح نامه که دفترخانه اسناد رسمی آن را تایید کرده باشد. سوالی که از ابتدا به دنبال پاسخ آن بودیم نیاز به کمی توضیح دارد. سند عادی سندی است که در دفترخانه، املاکی و یا سازمان خاصی ثبت نشده و نهایتا به امضای طرفین رسیده است، این نوع سند اعتبار دارد اما در دادگاه به عنوان شاهد کافی شناخته نمی‌شود. 5-در صورت تایید مدارک، باید اصل مدارک به همراه صورتجلسه تنظیمی بین شرکاء با موضوع تاسیس شرکت، از طریق پست سفارشی به آدرسی که در سامانه قید شده ارسال گردد.

ماده 103 قانون تجارت

بعد از ثبت شرکت، کارشناس حقوقی مربوطه نسخه دوم تقاضانامه را ممهور نموده و به متقاضی تحویل می دهد. در مورد شرایط شکلی لازم برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیز مهم ترین شرط برای شکل گیری شخصیت حقوقی شرکت، ثبت شرکت تنظیم شرکتنامه و آگهی نمودن آن در روزنامه رسمی است. سلام من رئیس هیئت مدیره یک شرکت با مسئولیت محدود بدون سهم الشرکه هستم. بنده بعنوان رئیس و یکی از اقوام بنده بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

انتقال عادی سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت مدنی خللی بر تراضی طرفین ندارد

فرآیند انتقال سهم به این شکل است که ابتدا رای گیری میان اعضای شرکت برای انتقال سهم انجام می‌شود؛ طبق ماده 102 قانون تجارت اکثریت اعضا که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت را دارند باید با انتقال سهم الشرکه موافق باشند. هیئت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.طبق مقررات 165 و 167 و 168 و a hundred and seventy قانون تجارت،در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیز باید رعایت شود. طبق ماده ninety six قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم(قیمت گذاری) شده باشد.

  • بنابراین شرکا برای انتقال سهم الشرکه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.
  • در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری.
  • در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه می‌باشد و برای آن ورقه‌ای به نام سهم الشرکه صادر نمی‌شود و مثل سهام آزادانه قابل معامله نمی‌باشد و رضایت سایر شرکاء برای انتقال آن شرط می‌باشد.
  • قانونگذار در خصوص انتقال سهام بی نام تشریفات خاصی را تعیین ننموده است و صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام شرکت کافی می باشد لکن در خصوص انتقال سهام با نام خریدار و فروشنده، ملزم به رعایت شرایطی می باشند.
  • انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدودبراساس قانون تجارت در مجمع عمومی صورت می گیرد.
  • صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده a hundred ninety قانون مدنی. در واقع، ثبت برند انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است.

از لحاظ قانونی دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده 102 قانون تجارت که در بالا ذکر شده، هستند ولی دیده شده که برخی از این دفاتر بدون رعایت این قانون اقدام به صدور سند صلح می نمایند. طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. بنابراین شرکا برای انتقال سهم الشرکه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان …………………………………. برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، دو شرط در نظر گرفته شده است.

تحليل ماده 103 قانون تجارت

انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. آورده ای که در شرکت های با مسئولیت محدود معرف میزان سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است ، سهم الشرکه نامیده پیگیری ثبت تغییرات شرکت می شود. مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود. سهم الشرکه را به غیر نمی توان منتقل نمود مگر شرکایی که اقلاَ سه ربع سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد و علاوه بر آن اکثریت عددی نیز داشته باشند و با انتقال موافقت نمایند و فلسفه وضع آن هم این است که شخصیت شرکاء در نظر یکدیگر موثر بوده و ممکن است شرکا حاضر نباشند با هر کسی شرکت داشته باشند. 655- علاوه بر آن، لزوم رضایت همه شرکاء در انتقال سهم الشرکه، تمهیدی است بر این که، اگر خارج شونده از شرکت، شریکی باشد که اسم او همراه نام شرکت نوشته شده و خارج شدن او ممکن است موجب لطمه به اعتبار شرکت گردد. انتقال سهم الشرکه به شریک دیگر همان شرکت مسلماً تغییراتی را در ترتیبات مذکور ایجاد می کند. قانون، منطقاً نمی خواهد بدون رضایت حتی احد از شرکاء این تغییر به وقوع پیوندد. در شرکت تضامنی و شرکت نسبی، « هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را دیگری مستقل کند، مگر به رضایت تمام شرکاء ».

اثر حقوقي اولويت تعهدات ناشي از منشور آن است كه معاهدات و تعهدات معارض تا زمان رفع تعارض، به حالت تعليق درمي آيند. شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد، تشکیل می گردد. در این مطلب برآنیم تا ضمن توضیح مختصری راجع به شرکت با مسئولیت محدود، به مزایا و معایب ثبت این نوع شرکت بپردازیم. و شاید به همین دلایل باشد که شرکت با مسئولیت محدود یکی از محبوب ترین و رایج ترین انواع شرکت در ایران می باشد و هر روز به تعداد افردای که جهت فعالیت خود شرکت با مسئولیت محدود را انتحاب می کنند افزوده می شود .

در ضمن شرایط و مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار آسانتر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت قابل ثبت گردد . تعریف فوق مبین این واقعیت است که شرکت با مسوولیت محدود از آن جا که مسوولیت شرکاء را محدود به سرمایه یا آورده آن ها می داند شبیه شرکت سهامی است و با توجه به اینکه شرکاء به نسبت سهم الشرکه(مالکیت درصدی از سرمایه شرکت) در مقابل قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند شبیه شرکت تضامنی یا شرکت نسبی است. “شرکت با مسوولیت محدود” وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در شرکت نامه بایستی سهم الشرکه غیرنقدی هر یک از شرکاء به صراحت تقویم و تعیین شود. اما در لزوم رضایت تمام شرکاء نسبت به انتقال سهم الشرکه به شریک دیگر همان شرکت، می توان گفت که، در شرکت تضامنی و شرکت نسبی، همان طور که ( شماره 650 ) بیان شد، تقسیم سود بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه یا به ترتیب دیگری است که در شرکت نام یا اساسنامه مقرر است. چه به صورت با نام و چه به صورت بی نام، از شرایط اساسی نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود رضایت شرکا است.

و نیز در اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت، شرکاء اصولاً به نسبت سهم الشرکه خود و یا به ترتیبی که در شرکت نامه یا اساسنامه پیش بینی شده حق رأی دارند و این امور معمولاً از قبل، در موقع تشکیل شرکت مقرر و معین می شود. قیاس بین شرکت مسئولیت محدود و سهامی ثبت شرکت در مبحث مقایسه بین شرکت مسئولیت محدود و سهامی، در ابتدا این دو شرکت را تعریف می‌کنیم تا با آن‌ها آشنایی کافی را کسب کنید. 8-ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید به هزینه متقاضی،خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج شود و به این ترتیب مراحل ثبت شرکت به پایان می رسد. از جمله شرایط ماهوی تأسیس شرکت می توان به رضایت و اهلیت شرکاء، مشخص بودن موضوع شرکت و میزان سرمایه، رعایت حداقل تعداد شرکاء (2نفر) و سهم الشرکه آنان، انتخاب نام مناسب برای شرکت اشاره نمود. طبق ماده 195 قانون تجارت،مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک، میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد. 1ـ صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. 2ـ صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدودبراساس قانون تجارت در مجمع عمومی صورت می گیرد. پرداخت مالیات و نقل و انتقال سهام شرکت ( که واژه درست آن میشود نقل و انتقال سهم الشرکه ) مبتنی بر میزان سهم الشرکه جا به جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می باشد. این نقل و انتقال، با حضور تمامی شرکا و رضایت آنها انجام می شود.